Všeobecné obchodní podmínky

e-shopu

společnosti

Planar s.r.o.

se sídlem:      Praha, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00

Identifikační číslo:    242 59 438

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 197689

Číslo účtu ........................../................

Adresa provozovny: .....................................

(dále též jen PLANAR)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi PLANAR a dalšími osobami prostřednictvím internetového obchodu PLANAR provozovaného na stránkách  www.autoterm.cz.   

I.

POJMY

1. Prodávajícím se rozumí PLANAR.

2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba vstupující s prodávajícím do smluvního vztahu a uzavírající s ním kupní smlouvu na straně kupující.

3. Zbožím se rozumí vzduchové topné zařízení modelové řady Planar z nabídky prodávajícího na jeho internetových stránkách www.autoterm.cz, které je předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Kupní smlouvou se v těchto VOP rozumí konkrétní kupní smlouva na zboží uzavíraná mezi kupujícím a prodávajícím, která odkazuje na tyto VOP.

5. e-shopem se rozumí internetové rozhraní umožňující dálkové objednání zboží kupujícím u prodávajícího provozované na internetových stránkách prodávajícího www. autoterm.cz

6. Vozidlem se rozumí motorové vozidlo nebo plavidlo, pro nějž je zboží určeno a v němž je zboží instalováno.

7. Provozovnou se rozumí provozovna Planar s.r.o., na adrese Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, PSČ 193 00. 

II.

ZÁVAZNOST VOP

1. Podmínkou uskutečnění obchodu prostřednictvím e-shopu je, že se kupující seznámí s těmito VOP a prostřednictvím e-shopu výslovně potvrdí, že tyto podmínky přijímá a že se kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím bude těmito VOP řídit. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Prodávající je oprávněn měnit tyto VOP. Změna VOP je účinná jejich uveřejněním na www.autoterm.cz, změna VOP však nedopadá na již uzavřené kupní smlouvy. 

III.

Uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě jeho objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu. Potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím vznikne kupní smlouva, která se řídí těmito VOP.

2. Objednávkou Kupujícího se rozumí výběr konkrétního zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu.

3. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jím sdělenou emailovou adresu potvrzení objednávky nebo případně sdělí, že není schopen dodat požadované zboží dle předmětné objednávky.

4. Objednávka je platná jen pokud obsahuje veškeré údaje, které prodávající v e-shopu označil jako nutné k vyplnění.  Prodávající je oprávněn nikoli však povinen podmínit potvrzení objednávky její autorizací, tj. ověřením údajů vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Prodávající nepotvrdí objednávku, pokud kupující autorizaci odmítne nebo pokud se kupujícího nepodaří kontaktovat nebo pokud se ukáží údaje sdělené kupujícím nepravdivé či neúplné.

5. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že objednávka byla učiněna na základě chybných údajů uvedených v e-shopu. 

IV.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Má-li kupující povahu spotřebitele (dle § 52 odst. 3 občanského zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6 § 53 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné lhůty.

V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy na své náklady. 

V.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena za zboží bude sjednána v kupní smlouvě, tj. potvrzením objednávky. 

2. Kupní cena se odvíjí od cen zboží, které jsou uvedeny v e-shopu. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné ke dni objednání zboží.

3. Změnu cen oznámí prodávající změnou provedenou v e-shopu.  Pro objednávky odeslané přede dnem platnosti nové ceny platí ceny dosavadní.  

4. Vyúčtování dodávky (fakturace) se provádí dle ujednání v kupní smlouvě, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, není prodávající povinen dodat zboží před zaplacením kupní ceny.

5. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravce či zasilatele.

6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu, vystavovaného prodávajícím. Splatnost faktury se stanoví na ........ dní ode dne vystavení.

Pokud není uvedeno jinak rozumí se kupní cenou celková kupní cena včetně daně uvedená v kupní smlouvě v českých korunách.

7. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 

VI.

DODACÍ PODMÍNKY

1. Místem plnění je provozovna prodávajícího. Dohodnou-li se smluvní strany, odešle prodávající zboží kupujícímu dle specifikace uvedené v objednávce.

2. Doba dodání (dodací lhůta) je určena v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, dodá prodávající zboží kupujícímu neprodleně (nejpozději do deseti dnů) po uhrazení celkové kupní ceny zboží. Dnem dodání se rozumí i předání zboží dopravci dle specifikace uvedené v objednávce. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky) opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od  kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

3. Způsob dodání volí kupující v objednávce dle nabídky na e-shopu.

            a) osobní převzetí v provozovně – prodávající vyzve kupujícího prostřednictvím e-mailu k převzetí zboží a sdělí provozní dobu, kdy je možné si zboží vyzvednout. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží;

            b) zaslání prostřednictvím přepravce, zasilatele či držitele poštovní licence (společně též jen přepravce)  – prodávající předá zboží přepravci za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě. Kupující je povinen vedle celkové kupní ceny uhradit též cenu služeb přepravce dle platného ceníku. Ceny přepravy uvedené v e-shopu jsou pouze orientační a nevylučují možnost změn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Součástí zásilky je i faktura, pokud již nebyla zaslána kupujícímu jinak. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit a  uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží.

3. Při převzetí zboží je kupující povinen prohlédnout zboží a případné zjevné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat i neporušenost balení. V případě převzetí zásilky s porušeným obalem neodpovídá prodávající za vady způsobené přepravou. 

VII.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za podmínek dále v těchto VOP uvedených po dobu ....... měsíců, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná záruční doba. Má-li kupující charakter spotřebitele dle platných právních předpisů, nebo pokud je zboží určeno pro prodej v obchodě, platí vždy záruční doba 24 měsíců.

2. Prodávající zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti dle jeho specifikace a určení. Veškeré zboží musí splňovat podmínky pro uvedení na trh v České republice, včetně řádného označení. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, přičemž v případě pozdního převzetí zboží kupujícím je rozhodná doba dodání dohodnutá v kupní smlouvě.

Technické parametry zboží jsou uvedeny v dokumentaci ke zboží a v katalogu prodávajícího uveřejněném na stránkách www.autoterm.cz a katalogů a vychází z platných českých a mezinárodních norem. Používání zboží musí být v souladu s předpisy na používání obsaženými v dodané dokumentaci.

3. Reklamace zboží musí být uplatňována písemnou formou - oznámením.

4. Oznámení musí obsahovat:

            a. důvod reklamace

            b. označení reklamovaného zboží

            c. datum uzavření kupní smlouvy a číslo faktury, kterou bylo zboží účtováno

            d. datum, kdy došlo k reklamační události

            e. pravdivý a úplný popis vady a všech jejích projevů

5. Kupující je povinen dodat buď současně nebo na výzvu prodávajícího zaslat či doručit reklamované zboží.

6. Prodávající vyřídí reklamaci písemně do třiceti dnů ode dne jejího oznámení. Prodávající je oprávněn přezkoumat údaje uvedené v písemné reklamaci pověřenými pracovníky a reklamaci vyřídit a nebo zaslat reklamované zboží výrobci k zjištění technického stavu a případných vad, které není schopný sám posoudit.

7. Je-li reklamace oprávněná a jedná-li se o opravitelnou vadu, zajistí prodávající odstranění vad opravou zboží na vlastní náklady, jestliže vady jsou opravitelné nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny pokud se na tom s prodávajícím dohodnou.

Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která nebrání používání zboží,  poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která brání používání zboží, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

Smluvní strany se vždy mohou namísto toho dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží.

8. Prodávající neodpovídá za vady nebo poškození zboží, které prokazatelně vznikly tím, že:

a) zboží bylo používáno v rozporu s předpisy či doporučeními uvedenými v dodané dokumentaci nebo bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno, 

b) zboží bylo násilně poškozeno neodborným zásahem, pádem či nárazem, bylo poškozeno mechanickými vlivy, kterými bylo zboží vystaveno nad rámec běžného a obvyklého silničního provozu vozidel či neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby,

c) zboží bylo poškozeno neodbornou montáží, nedodržováním pravidel stanovených výrobcem pro provoz zboží nebo zásahem cizích těles, která se dostala do zboží,

d) zboží bylo poškozeno jinými vlivy jako např. při srážce, havárii, požáru vozidla, chemickými látkami apod.,

e) na zboží působily nepříznivé vlivy jako např. chemické látky, které působí agresivně,

f) zboží bylo poškozeno nevhodným a nesprávným skladováním u kupujícího.

Je-li reklamace neoprávněná, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží zpět. Prodávající poskytne kupujícímu lhůtu k vyzvednutí neoprávněně reklamovaného zboží v délce 15 dní od zaslání oznámení výsledku reklamace kupujícímu. Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží uloženo na náklady kupujícího ve skladu.

9. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

10. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a bez zbytečného odkladu sdělit všechny vady zjistitelné při této prohlídce prodávajícímu, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá. 

VIII.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje sdělené kupujícím neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Kupující dává při vyplnění objednávky souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona na ochranu osobních údajů. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně ukončit.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo VOP je neplatné, a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost celého smluvního vztahu, zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP nedotčena a v platnosti. Neplatné či neúčinné ustanovení smluvní strany nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním i právním smyslu smluvního vztahu.

2. Všechny vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem v platném znění.

3. Veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se kupní smlouvy (dále též písemnosti) není-li uvedeno jinak, budou učiněny vůči druhé straně této smluvního vztahu v písemné podobě. V prostřední e-shopu může být nahrazena písemná forma prostředky elektronické komunikace na dálku. Písemnosti adresované druhé straně budou adresovány a doručovány v prvé řadě na adresu provozovny uvedenou v kupní smlouvě. Ve výjimečných případech může být též doručeno statutárnímu zástupci do místa bydliště (sídla), nebo kamkoli, kde se předpokládá, že zásilku převezme, popř. osobně s potvrzením o doručení a příp. s ověřením nejméně jednoho svědka, že bylo doručeno. Je-li doručováno prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), a nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že se obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si uloženou zásilku od pošty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty uložení za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli.