VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.autoterm.cz

 

Planar s.r.o.

IČO: 24259438

se sídlem Ve Žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, č. vložky 197689

 

(dále též jen „prodávající“ nebo „Planar “)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Planar  upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinými osobami prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

 1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.autoterm.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

 1. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Podmínkou uskutečnění obchodu prostřednictvím webového rozhraní obchodu je, že se kupující seznámí s těmito VOP a prostřednictvím webového rozhraní obchodu výslovně potvrdí, že tyto podmínky přijímá a že se kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím bude těmito VOP řídit.

 

 1. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

   

II.

POJMY

 

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba vstupující s prodávajícím do smluvního vztahu a uzavírající s ním kupní smlouvu na straně kupující.

 

 1. Zbožím se rozumí vzduchové topné zařízení modelové řady Planar, Binar a Teplostar z nabídky prodávajícího dostupné z webové stránky, které je předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím.

 

 1. Kupní smlouvou se v těchto VOP rozumí konkrétní kupní smlouva na zboží uzavíraná mezi kupujícím a prodávajícím, která odkazuje na tyto VOP.

 

 1. Webovým rozhraním obchodu umožňujícím dálkové objednání zboží kupujícím u prodávajícího umístěné na webové stránce se rozumí e-shop prodávajícího.

 

 1. Vozidlem se rozumí motorové vozidlo nebo plavidlo, pro nějž je zboží určeno a v němž je zboží instalováno.

 

 1. Provozovnou se rozumí provozovna prodávající na adrese jeho sídla, tj. na adrese: Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, PSČ 193 00.

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě jeho objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím vznikne kupní smlouva, která se řídí těmito VOP.

 

 1. Objednávkou kupujícího se rozumí výběr konkrétního zboží nabízeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

 

 1. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jím sdělenou emailovou adresu potvrzení objednávky nebo případně sdělí, že není schopen dodat požadované zboží dle předmětné objednávky.

 

 1. Objednávka je platná, jen pokud obsahuje veškeré údaje, které prodávající ve webovém rozhraní obchodu označil jako povinné k vyplnění. Prodávající je oprávněn podmínit potvrzení objednávky její autorizací, tj. ověřením údajů jiným vhodným způsobem, a to například písemně nebo telefonicky. Prodávající nepotvrdí objednávku, pokud kupující (i) autorizaci odmítne, (ii) kupujícího se nepodaří kontaktovat nebo (iii) pokud se ukáží údaje sdělené kupujícím nepravdivé či neúplné.

 

 1. Prodávající má právo zrušit přijatou objednávku, pokud tato objednávka byla učiněna na základě chybných údajů a informací uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

 

IV.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

 

 1. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez postihu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od (i) kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a (iv) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 1. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné lhůty.

 

 1. V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy.

V.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Kupní cena za zboží bude sjednána v kupní smlouvě, tj. potvrzením objednávky.

 

 1. Kupní cena v jednotlivé kupní smlouvě se odvíjí od cen zboží, které jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Ceny uvedené na webové rozhraní obchodu jsou platné ke dni objednání zboží.

 

 1. Změnu cen oznámí prodávající změnou provedenou na webovém rozhraní obchodu.  Pro objednávky odeslané přede dnem platnosti nové ceny platí ceny dosavadní.

  

 1. Vyúčtování dodávaného zboží (fakturace) se provádí dle ujednání v kupní smlouvě, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, není prodávající povinen dodat zboží před zaplacením kupní ceny.

 

 1. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravce či zasilatele.

 

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů:

a)      platba v hotovosti při nákupu;

b)     platba předem na bankovní účet prodávajícího;

c)      platba přes internetové rozhraní banky;

d)     platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

e)      platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);

f)       platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele a za předpokladu, že  je tento způsob ujednán s prodávajícím);

g)      platba prostřednictvím systému Paypal.

 

 1. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou celková kupní cena za všechny objednané výrobky včetně daně z přidané hodnoty.

 

VI.

DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího. Dohodnou-li se na tom smluvní strany, odešle prodávající zboží kupujícímu dle specifikace uvedené v objednávce resp. v kupní smlouvě.

 

 1. Doba dodání, tj. dodací lhůta je stanovena v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, dodá prodávající zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne potvrzení objednávky a vždy po uhrazení celkové kupní ceny zboží,. Dnem dodání se rozumí i předání zboží dopravci dle specifikace uvedené v objednávce.

 

 1. Případy vyšší moci, zejména pak požár, exploze, záplavy, stávky aj., opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

 

 1. Způsob dodání zboží volí kupující v objednávce dle nabídky na webovém rozhraní obchodu, a to:

h)     osobním převzetím zboží v provozovně – prodávající vyzve kupujícího prostřednictvím e-mailu k převzetí zboží a sdělí provozní dobu, kdy je možné si zboží vyzvednout. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží;

i)       zasláním zboží prostřednictvím přepravce, zasilatele či držitele poštovní licence (společně též jen „přepravce“) – prodávající předá zboží přepravci za podmínek dohodnutých v objednávce nebo kupní smlouvě. Kupující je povinen vedle celkové kupní ceny uhradit též cenu služeb přepravce dle platného ceníku. Ceny přepravy uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze  orientační a nevylučují možnost změn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Součástí zásilky je i vyúčtování zaslaného zboží (faktura). Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit a uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak.

 

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen prohlédnout zboží a případné zjevné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat i neporušenost balení. V případě převzetí zásilky s porušeným obalem neodpovídá prodávající za vady způsobené přepravou.

 

 1. Převzetí zboží je povinností kupujícího. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených s dopravou zboží kupujícímu.

 

VII.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za podmínek dále v těchto VOP uvedených po dobu 24 měsíců, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná záruční doba. Má-li kupující charakter spotřebitele nebo je-li zboží určeno pro prodej v obchodě, poskytuje prodávající záruku na dodávané zboží v délce trvání 24 měsíců.

 

 1. Prodávající zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti dle jeho specifikace a určení. Veškeré zboží musí splňovat podmínky pro uvedení na trh v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo, včetně řádného označení. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, přičemž v případě pozdního převzetí zboží kupujícím je rozhodná doba dodání dohodnutá v kupní smlouvě.

 

 1. Technické parametry zboží jsou uvedeny v dokumentaci ke zboží a v katalogu uveřejněném na webové stránce. Technické parametry vychází z platných českých a mezinárodních norem. Používání zboží musí být v souladu s předpisy na používání obsaženými v dodané dokumentaci.

 

 1. Reklamace zboží musí být uplatňována písemnou formou – oznámením ve formě doporučeného dopisu. Oznámení musí obsahovat:

a)      důvod reklamace;

b)     označení reklamovaného zboží;

c)      datum uzavření kupní smlouvy a číslo faktury, kterou bylo zboží účtováno;

d)     datum, kdy došlo k reklamační události;

e)      pravdivý a úplný popis vady a všech jejích projevů.

 

 1. Kupující je povinen dodat buď současně nebo na výzvu prodávajícího zaslat či doručit reklamované zboží.

 

 1. Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Vyžadují-li to okolnosti, může prodávající prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace až o 60 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Prodávající je oprávněn přezkoumat údaje uvedené v písemné reklamaci pověřenými pracovníky a reklamaci vyřídit anebo zaslat reklamované zboží výrobci k zjištění technického stavu a případných vad, které není schopný sám posoudit.

 

 1. Je-li reklamace oprávněná a jedná-li se o odstranitelnou vadu, zajistí prodávající odstranění vad opravou zboží na vlastní náklady; v případě, že se prodávající dohodne s kupujícím, může prodávající poskytnout kupujícímu namísto opravy zboží přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která nebrání používání zboží, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 1. Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která brání používání zboží, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Smluvní strany se vždy mohou namísto odstoupení od smlouvy dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny zboží.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady nebo poškození zboží, které prokazatelně vznikly tím, že:

a)      zboží bylo používáno v rozporu s předpisy či doporučeními uvedenými v dodané dokumentaci nebo bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno; 

b)     zboží bylo poškozeno neodborným zásahem, pádem či nárazem, bylo poškozeno mechanickými vlivy, kterými bylo zboží vystaveno nad rámec běžného a obvyklého silničního provozu vozidel či neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby;

c)      zboží bylo poškozeno neodbornou montáží, nedodržováním pravidel stanovených výrobcem pro provoz zboží nebo zásahem cizích těles, která se dostala do zboží;

d)     zboží bylo poškozeno jinými vlivy jako např. při srážce, havárii, požáru vozidla, chemickými látkami apod.;

e)      na zboží působily nepříznivé vlivy jako např. chemické látky, které působí agresivně;

f)       zboží bylo poškozeno nevhodným a nesprávným skladováním u kupujícího;

g)      došlo k poškození plomby topení;

h)     došlo k používání biopaliv a příslušenství, které nejsou schváleny prodávajícím anebo které jsou prodávajícím zakázané.

 

 1. Je-li reklamace neoprávněná, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží zpět. Prodávající poskytne kupujícímu lhůtu k vyzvednutí neoprávněně reklamovaného zboží v délce 15 dní od zaslání oznámení výsledku reklamace kupujícímu. Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží uloženo na náklady kupujícího ve skladu.

 

 1. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

 

 1. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a bez zbytečného odkladu sdělit všechny vady zjistitelné při této prohlídce prodávajícímu, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá.

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

b)     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

                                                                                                                

IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pro případ, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo VOP je neplatné, a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost celého smluvního vztahu, zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP nedotčena a v platnosti. Neplatné či neúčinné ustanovení smluvní strany nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním i právním smyslu smluvního vztahu.

 

 1. Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2009 Sb., Občanským zákoníkem.

 

 1. Veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se kupní smlouvy (dále též písemnosti) není-li uvedeno jinak, budou učiněny vůči druhé straně této smluvního vztahu v písemné podobě. Prostřední webového rozhraní obchodu může být nahrazeno písemnou formou prostředky elektronické komunikace na dálku. Písemnosti adresované druhé straně budou adresovány a doručovány v prvé řadě na adresu provozovny uvedenou v kupní smlouvě. Ve výjimečných případech může být též doručeno statutárnímu zástupci do místa bydliště (sídla), nebo kamkoli, kde se předpokládá, že zásilku převezme, popř. osobně s potvrzením o doručení a příp. s ověřením nejméně jednoho svědka, že bylo doručeno.

 

 1. Je-li doručováno prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), a nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že se obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si uloženou zásilku od pošty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty uložení za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli.

 

 

V Praze, dne 26.2.2018

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                              ______________________________

Planar s.r.o.

Dmitrii Biriulin, jednatel