Przetwarzanie danych osobowych i pouczenie podmiotu

Warunki ochrony danych osobowych

I. Podstawowe przepisy

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 punkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: „RODO") jest Planar s.r.o. (zwana dalej: „Administratorem").

Dane kontaktowe Administratora

adres: Ve žlibku 1800/77, 193 00 Praha, Republika Czeska

email: info@autoterm.cz

telefon: +420 228 882 392

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można identyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do określonego identyfikatora, na przykład nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator sieci lub jeden albo więcej szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane lub dane osobowe, jakie Administrator uzyskał na podstawie realizacji Pani/Pana zamówienia.

Administrator przetwarza Pani /Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

realizacja umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem i Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

uzasadniony interes Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego (w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 DZ.U. RCz, w sprawie niektórych usług firmy informacyjnej w przypadku braku zamówienia towaru lub usług.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja Pani/Pana zamówienia i wypełnienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego zawartego pomiędzy Panią/Panem i Administratorem; w przypadku zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego zrealizowania zamówienia (nazwisko i adres, kontakt), przekazanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem w celu zawarcia i realizacji umowy, bez przekazania danych osobowych niemożliwe jest zawarcie umowy lub jej realizacji przez Administratora,

przesyłanie informacji handlowych oraz podejmowanie innych działań marketingowych.

Ze strony Administratora podejmowana jest automatyczna indywidualna decyzja w rozumieniu art. 22 RODO. Na takie przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ł swoją wyraźną zgodę.

IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe

przez okres niezbędny do wypełnienia praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego zawartego pomiędzy Panią/Panem i Administratorem oraz zastosowania roszczeń w związku z niniejszym stosunkiem umownym (przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego).

przez okres, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu, najdłużej 3 lata, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator dokona skasowania danych osobowych.

V. Odbiorcy danych osobowych (poddostawcy Administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby

uczestniczące w dostawie towaru / usług / realizacji płatności na podstawie umowy,

świadczące usługi prowadzenia e-sklepu oraz inne usługi w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,

świadczące usługi marketingowe,

w celu zaksięgowania dokumentów podatkowych zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie:

- imię i nazwisko, tytuł,

- adres pocztowy,

- adres fakturacyjny,

- adres e-mailowy,

- kontakt telefoniczny,

- dane dotyczące banku,

- dane dotyczące przedmiotu realizacji przez Administratora.

VI. Pani/Pana

Na warunkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu

prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,

prawo do poprawienia danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, ewentualnie ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.

prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie pisemnie lub elektronicznie pod adresem lub e-mailem Administratora podanym w art. III niniejszych warunków.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeżeli Pani/Pan uważa, że zostały naruszone jej/jego prawa do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne celem zabezpieczenia miejsca przechowywania danych oraz miejsc przechowywania danych osobowych w formie drukowanej.

Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp wyłącznie powierzone przez niego osoby.

VIII. Postanowienia końcowe

Odsyłając zamówienia z internetowego formularza zamówienia Pani/Pan potwierdza, że została/ł zapoznana/y z warunkami ochrony danych osobowych oraz, że w pełni je akceptuje.

Użytkownik akceptuje niniejsze warunki zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając zgodę Pani/Pan potwierdza, że została/ł zapoznana/y z warunkami ochrony danych osobowych oraz, że w pełni je akceptuje.

Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swoich stronach internetowych i jednocześnie prześle nową wersję tych warunków pod Pani/Pana adresem e-mailowym, który został przekazany Administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 r.