Ogólne warunki handlowe

sklepu internetowego

spółki

Planar s.r.o.

z siedzibą:     Praga, Pobřežní 370/4, kod poczt. 186 00

Numer identyfikacyjny:       242 59 438

Zapisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Sądzie Miejskim w Pradze,

oddział C, pozycja 197689

Numer rachunku ........................../................

Adres oddziału: .....................................

(zwanej dalej PLANAR)

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) dotyczą wszystkich umów zakupu zawartych pomiędzy PLANAR i innymi osobami za pośrednictwem sklepu internetowego PLANAR prowadzonego na stronie www.autoterm.cz.   

I.

POJĘCIA

1. Sprzedawca oznacza PLANAR.

2. Klient oznacza osobę fizyczną lub prawną wchodzącą w stosunek umowny ze Sprzedawcą i zawierającą z nim umowę zakupu po stronie kupującego.

3. Towar oznacza nadmuchowe urządzenie grzewcze z serii Planar z oferty Sprzedawcy na jego stronie internetowej www.autoterm.cz, które jest przedmiotem umowy zakupu zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.

4. Umowa zakupu w niniejszych OWH oznacza konkretną umowę zakupu Towaru zawartą między Klientem i Sprzedawcą, która odnosi się do niniejszych OWH.

5. Sklep internetowy oznacza interfejs internetowy umożliwiający zamawianie zdalne przez Klienta u Sprzedawcy Towaru oferowanego na stronie internetowej Sprzedawcy www.autoterm.cz

6. Pojazd oznacza pojazd lub statek silnikowy, dla którego przeznaczony jest Towar i w którym Towar jest instalowany.

7. Oddział oznacza oddział spółki Planar s.r.o., pod adresem Praga 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, kod pocztowy 193 00. 

II.

OBLIGATORYJNOŚĆ OWH

1. Warunkiem realizacji transakcji za pośrednictwem sklepu internetowego jest, aby Klient zapoznał się z niniejszymi OWH oraz by za pośrednictwem sklepu internetowego wyraźnie potwierdził, że akceptuje niniejsze warunki, a umowa zakupu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będzie podlegać tym OWH. Stosunki pomiędzy Klientem i Sprzedawcą podlegają niniejszym warunkom handlowym, które jednocześnie są wiążące dla obu stron.

2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH. Zmiana OWH wchodzi w życie w momencie ich publikacji na stronie www.autoterm.cz, jednak zmiana OWH nie dotyczy już zawartych umów zakupu. 

III.

Zawarcie umowy zakupu

1. Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar na podstawie jego zamówienia zrealizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego. W momencie potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę powstaje umowa zakupu, która podlega niniejszym OWH.

2. Zamówienie Klienta oznacza wybór konkretnego Towaru oferowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zamówienia lub informację, że nie jest w stanie dostarczyć wymaganego towaru zgodnie z danym zamówieniem.

4. Zamówienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jeżeli zawiera wszystkie dane, które Sprzedawca w sklepie internetowym oznaczył jako obowiązkowe do wypełnienia.  Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do uwarunkowania potwierdzenia zamówienia poprzez jego autoryzację, tj. weryfikację danych w odpowiedni sposób, na przykład pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca nie potwierdzi zamówienia, jeżeli Klient odmówi autoryzacji lub nie będzie można skontaktować się z Klientem lub dane podane przez Klienta okażą się nieprawdziwe lub niekompletne.

5. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do anulowania zamówienia w przypadku, jeżeli zamówienie zostało dokonane na podstawie błędnych danych podanych w sklepie internetowym. 

IV.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA KONSUMENTÓW

Jeśli Klient ma charakter konsumenta (zgodnie z § 52 ust. 3 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej konsument to osoba fizyczna, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu), Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny i bez nałożenia jakichkolwiek sankcji w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru. W przypadku, jeżeli Sprzedawca nie przekazał konsumentowi informacji, które jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej lub w inny podobny sposób, zgodnie z postanowieniami ustępów 4 i 6 § 53 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej, termin odstąpienia wynosi trzy miesiące od daty otrzymania przedmiotu umowy. Jednakże, jeżeli informacje zostaną właściwie przekazane w jego trakcie, dochodzi do ustania terminu trzymiesięcznego i od tego dnia rozpoczyna się okres czternastodniowy. 

Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone Sprzedawcy nie później niż ostatniego dnia obowiązującego terminu.

W przypadku odstąpienia Klient zobowiązany jest na własny koszt przesłać Sprzedawcy nieużywany i nieuszkodzony Towar, kompletny i w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z odstąpieniem od umowy. 

V.

CENA ZAKUPU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena zakupu Towaru zostanie uzgodniona w umowie zakupu, tj. za pomocą potwierdzenia zamówienia.

2. Cena zakupu jest obliczana w oparciu o ceny Towarów, które są przedstawione w sklepie internetowym. Ceny podane w sklepie internetowym są obowiązujące w dniu zamówienia Towaru.

3. Sprzedawca poinformuje o zmianie cen za pośrednictwem zmiany dokonanej w sklepie internetowym.  Dla zamówień wysłanych przed dniem wejścia w życie nowej ceny obowiązujące są ceny bieżące.

4. Rozliczenie dostawy (faktura) jest wykonywane zgodnie z ustaleniami w umowie zakupu, a jeżeli w umowie zakupu nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Towaru przed zapłatą ceny zakupu.

5. Cenę zakupu uważa się za uiszczoną dopiero po przypisaniu pełnej ceny zakupu na rachunek Sprzedawcy lub w momencie wpłaty pełnej kwoty w gotówce w oddziale Sprzedawcy lub pracownikowi przewoźnika lub spedytora.

6. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny zakupu na podstawie faktury - dokumentu podatkowego, wystawionego przez Sprzedawcę. Termin płatności faktury ustala się na ........ dni od daty wystawienia.

Jeżeli nie podano inaczej, cena zakupu oznacza pełną cenę zakupu z VAT podaną w umowie zakupu w koronach czeskich.

7. Brak zapłaty ceny zakupu w ustalonym terminie jest powodem do odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę. 

VI.

WARUNKI DOSTAWY

1. Miejscem realizacji jest oddział Sprzedawcy. Na podstawie uzgodnień stron umowy, Sprzedawca wyśle towar Klientowi zgodnie ze specyfikacją podaną w zamówieniu.

2. Czas dostawy (termin dostawy) jest określony w umowie zakupu. Jeżeli w umowie zakupu nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca dostarczy Towar Klientowi niezwłocznie (najpóźniej w ciągu dziesięciu dni) po zapłacie pełnej ceny zakupu Towaru. Dzień dostawy oznacza również dzień przekazania towaru przewoźnikowi zgodnie ze specyfikacją podaną w zamówieniu. Przypadki działania siły wyższej (np. pożar, wybuch, powódź, strajk) uprawniają Sprzedawcę do rozsądnego przedłużenia okresu dostawy lub odstąpienia od  umowy zakupu ze względu na brak możliwości realizacji umowy bez prawa Klienta do odszkodowania za szkodę.

3. Sposób dostawy wybiera Klient w zamówieniu zgodnie z ofertą sklepu internetowego.

            a) odbiór osobisty w oddziale – Sprzedawca wezwie Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail do odbioru Towaru i poda godziny otwarcia, w których Towar można odebrać. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu najpóźniej w momencie odbioru Towaru;

            b) wysyłka za pośrednictwem przewoźnika, spedytora lub posiadacza licencji pocztowej (zwanych ogólnie również przewoźnikiem)  – Sprzedawca przekaże Towar przewoźnikowi na warunkach uzgodnionych w umowie zakupu. Klient, oprócz zapłaty pełnej ceny zakupu, zobowiązany jest również do zapłaty ceny usług przewoźnika, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny transportu, podane na stronie sklepu internetowego są jedynie orientacyjne i nie wyklucza się możliwości ich zmiany. Klient zobowiązany jest do właściwego odbioru Towaru od przewoźnika. Częścią przesyłki jest również faktura, chyba że została przesłana Klientowi w inny sposób. Klient zobowiązany jest potwierdzić odbiór Towaru i zapłacić cenę zakupu najpóźniej w momencie odbioru Towaru.

3. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich widocznych wadach. W momencie odbioru Towaru od przewoźnika zobowiązany jest również do sprawdzenia, czy opakowanie nie zostało naruszone. W przypadku odbioru przesyłki w naruszonym opakowaniu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane transportem. 

VII.

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Sprzedawca udziela gwarancji na Towar dostarczony na warunkach określonych w dalszej części niniejszych OWH przez okres ....... miesięcy, chyba że w umowie zakupu podano inny okres gwarancji. Jeżeli Klient ma charakter konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub jeżeli Towar jest przeznaczony do sprzedaży w sklepie, obowiązuje zawsze okres gwarancji równy 24 miesiące.

2. Sprzedawca gwarantuje, że Towar będzie mieć właściwości zgodne z jego specyfikacją i przeznaczeniem. Wszystkie Towary muszą być zgodne z warunkami wprowadzania do obrotu w Republice Czeskiej, w tym warunkami odpowiedniego oznakowania. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy towaru Klientowi, przy czym w przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Klienta, decydujący jest termin dostawy uzgodniony w umowie zakupu.

Parametry techniczne Towaru są podane w dokumentacji towaru oraz w katalogu Sprzedawcy przedstawionym na stronie www.autoterm.cz oraz w katalogach i są oparte na obowiązujących normach czeskich i międzynarodowych. Użytkowanie Towaru musi być zgodne z przepisami dotyczącymi stosowania zawartymi w dostarczonej dokumentacji.

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej - oświadczenie.

4. Oświadczenie musi zawierać:

            a. powód reklamacji

            b. oznaczenie reklamowanego Towaru

            c. datę zawarcia umowy zakupu oraz numer faktury, za pomocą której Towar został rozliczony

            d. datę, kiedy doszło do zdarzenia reklamacyjnego

            e. prawdziwy i kompletny opis wady oraz wszystkich jej objawów

5. Klient zobowiązany jest jednocześnie lub na wezwanie Sprzedawcy przesłać lub doręczyć reklamowany Towar.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w formie pisemnej w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia oświadczenia. Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia danych podanych w pisemnej reklamacji przez upoważnionych pracowników oraz do rozpatrzenia reklamacji i/lub przesłania reklamowanego Towaru producentowi w celu stwierdzenia stanu technicznego i ewentualnych wad, których nie jest w stanie ocenić samodzielnie.

7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona i wada nadaje się do naprawy, Sprzedawca zapewni usunięcie wady poprzez naprawę towaru na własny koszt, jeżeli wady nadają się do naprawy, lub zaoferuje Klientowi należytą zniżkę od ceny zakupu, jeżeli zostanie to uzgodnione ze Sprzedawcą.

W przypadku wady, która nie nadaje się do naprawy, a która nie wyklucza użytkowania Towaru,  Sprzedawca zaproponuje Klientowi należytą zniżkę od ceny zakupu.

W przypadku wady, która nie nadaje się do naprawy, a która wyklucza użytkowanie Towaru, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Strony umowy zawsze mogą zamiast tego uzgodnić należytą zniżkę od ceny zakupu.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenie Towaru, powstałe wyraźnie na skutek:

a) użytkowania Towaru w sposób sprzeczny z przepisami lub zaleceniami podanymi w dostarczonej dokumentacji lub użytkowania w innym celu niż cel, do którego Towar jest przeznaczony,

b) uszkodzenia w wyniku użycia siły poprzez niewłaściwą manipulację, upadek lub uderzenie, uszkodzenia przez siły mechaniczne, na które Towar został narażony ponad ramy normalnego i standardowego ruchu drogowego pojazdów lub na skutek niewłaściwej manipulacji przez Klienta lub osoby trzecie,

c) uszkodzenia towaru w wyniku niewłaściwego montażu, nieprzestrzegania zasad określonych przez producenta dla użytkowania towaru lub interwencji ciał obcych, które dostały się do towaru

d) uszkodzenia Towaru w wyniku działania innych wpływów, np. podczas kolizji, wypadku, pożaru pojazdu, działania substancji chemicznych itp.,

e) oddziaływania na Towar negatywnych sił takich, jak np. substancje chemiczne o agresywnym działaniu,

f) uszkodzenia Towaru w wyniku nieodpowiedniego i nieprawidłowego magazynowania u Klienta.

Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona, Sprzedawca wezwie Klienta do ponownego odbioru Towaru. Sprzedawca zaoferuje Klientowi termin odbioru Towaru, będącego przedmiotem nieuzasadnionej reklamacji, o długości 15 dni od daty wysłania oświadczenia o wyniku reklamacji Klientowi. Po upływie tego terminu nieodebrany Towar będzie magazynowany na koszt Klienta w magazynie.

9. Prawo do gwarancji nie obejmuje przypadków, jeżeli Klient nie zapłacił jeszcze ceny zakupu Towaru.

10. Klient zobowiązany jest to kontroli Towaru w momencie odbioru i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich wadach stwierdzonych podczas oględzin. W przeciwnym wypadku uznaje się, że Towar nie posiada tych wad. 

VIII.

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się, że nie przekaże stronie trzeciej danych osobowych podanych przez Klienta w jakiejkolwiek formie. Dane osobowe zgodnie z ustawą zostaną zabezpieczone i będą używane wyłącznie dla celów komunikacji między Sprzedawcą i Klientem. Przetwarzanie i obsługa danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej o ochronie danych osobowych. Klient poprzez wypełnienie zamówienia zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Klient może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie w formie pisemnej.                                                                           

IX.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku, jeżeli którekolwiek z postanowień umowy zakupu lub OWH jest nieważne, i nie jest to postanowienie, które powodowałoby nieważność całej umowy, pozostałe postanowienia umowy zakupu lub niniejszych OWH pozostają nienaruszone i obowiązujące. Strony umowy zastąpią nieważne lub niewykonalne postanowienia przez postanowienia, które odpowiadają lub są najbliższe pierwotnym założeniom stosunku umownego w sensie handlowym i prawnym.

2. Wszelkie relacje nieuregulowane w niniejszej Umowie podlegają obowiązującym przepisom Republiki Czeskiej, a w szczególności ustawy nr 513/1991 Dz. U. Rep. Cz., kodeksu handlowego oraz kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu.

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski i inne informacje związane z umową zakupu (zwane dalej korespondencją) będą przekazywane drugiej stronie umowy w formie pisemnej, chyba że zaznaczono inaczej. W sklepie internetowym pisemna forma komunikacji może zostać zastąpiona przez środki zdalnej komunikacji elektronicznej. Korespondencja skierowana do drugiej strony będzie adresowana i dostarczana w pierwszej kolejności na adres oddziału, określony w umowie zakupu. W wyjątkowych przypadkach może być również dostarczona na adres miejsca zamieszkania przedstawiciela ustawowego (siedziby) lub w dowolne miejsce, w którym zakłada się, że odbierze przesyłkę, lub osobiście za potwierdzeniem odbioru i ewentualnie z weryfikacją przynajmniej jednego świadka doręczenia. Jeżeli w przypadku doręczania za pośrednictwem organu doręczającego (poczty), poczta nie będzie w stanie dostarczyć przesyłki, np. dlatego, że strona odbierająca lub przedstawiciel odbierający nie był obecny pod swoim adresem, a strona odbierająca lub przedstawiciel odbierający nie odbierze przechowywanej przesyłki od poczty, ostatni dzień okresu przechowywania uznaje się za dzień doręczenia przesyłki, nawet jeżeli strona odbierająca lub przedstawiciel odbierający nie dowiedział się o przechowywaniu.